Intrastat

INTRASTAT ARUANNE

Intrastat - meie teame!


Millal intrastat tuli?


Eesti liitumisel Euroopa Liiduga muutus 1. maist 2004 statistika kogumine kaubavahetuse kohta.

Kui 2003. aastani tugines väliskaubandusstatistika Eestis tollideklaratsioonide andmetele, siis EL-iga liitumine toob Eesti väliskaubandusse Intrastat aruandluse, mida tuleb hakata esitama Statistikaametile.

Tolliagentuuri tolliteenus

Mis on intrastat?


Intrastat on statistiline aruanne ettevõtte kaubavahetuse kohta Euroopa Liidu riikidega. Intrastati aruanne asendab tollideklaratsiooni Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse kohta ning on kasutusel kõigis liikmesriikides.

Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat. Väliskaubandusstatistika on oluline nii avaliku kui ka erasektori otsuste langetajatele ja kavandajatele ning seda nii maailma, Euroopa Liidu, iga liikmesriigi kui ka ettevõtte tasandil.

Millised on intrastat aruande esitamise tähtajad?


Intrastat on igakuine aruanne. Esitamise tähtaeg on aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäev.

Kui ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust.

Kes peavad intrastati andmeid esitama?


Intrastati andmeid peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi.

Andmeid tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta. 2016. aastal on statistilise läve väärtus Eestis kaupade lähetamisel 130 000 eurot ja saabumisel 200 000 eurot.

Intrastati esitamise kohustust saab kontrollida Statistikaameti kodulehelt.

Intrastati  andmeid tuleb esitada juhul, kui:


  • 2015. aasta andmete põhjal ületas kauba saabumise või lähetamise käive 2016. aasta statistilise läve. Sellisel juhul tuleb andmeid esitada iga kuu alates 2016. aasta algusest kuni aruandeaasta lõpuni. Kui käive 2015. aastal ületas 2015. aasta läve, siis tuleb andmeid esitada ka 2015. aasta kohta alates läve ületamise kuust kuni 2015. aasta lõpuni.

 

  • Kauba saabumise või lähetamise käive ületab statistilise läve aruandeaasta (2016) jooksul. Sellisel juhul esitatakse andmed alates kuust, mil lävi ületatakse, kuni 2016. aasta lõpuni.

Mis juhtub kui intrastat aruannet ei esita?


Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on võimalikud sanktsioonid ja sunniraha kohaldamine.
Aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandekuul ei toimunud tehinguid (nn. nullaruanne).

Kui kõik arved ei ole laekunud tähtajaks, siis tuleb esitada olemasolevad andmed ja hiljem saata parandused/täiendused (aruannet on võimalik esitada ka osade kaupa).

Intrastat pole probleem!

Kui ettevõtte kaupade lähetamise või saabumise käive ületab 2016. aastal ka järgmiseks aastaks (2017) kehtestatud statistilise läve, tuleb andmeid esitada ka järgmisel aastal (2017).

Kui ettevõtte käive ei ületa järgmiseks aastaks kehtestatud läve, siis järgmisel aastal enam andmeid esitama ei pea.

“Meie poolt esitatud intrastat aruanded on alati korrektsed ja kiiresti koostatud! Kui teie otsite kiireid ja korrektseid lahendusi oma firmale siis võtke meiega ühendust.”